14/5/08

Dialectologia a través de la música/ balear

Antònia Font, Tots es motors
Lletra i música Joan Miquel Oliver.
Procedència de l'intèrpret: Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca oriental)Encara no m'ho crec i ja torn a ser a un satèl·lit que fa voltes en línia recta. T'has fet desaparèixer i jo he perdut sa corba i s'anestèsia, i he plorat. Necessit un centre de gravetat, necessit un atles d'espirals que me dugui a conèixer i a tancar una fonoteca d'auriculars. I que sonin tots es motors d'impossibles aviadors, que te duguin a comprovar que es teus somnis són africans. Mos estimàvem, mos destrossàvem mútuament ses vides, mos acabàvem, mos fèiem companyia, mos caducàvem, mos dedicàvem quasi sempre es dies, mos sexuàvem, mos gastronomíem. Encara no m'ho crec i ja torn a ser a un satèl·lit que fa voltes en línia recta. T'has fet desaparèixer i jo he perdut sa corba i s'anestèsia, i he plorat. Que s'encenguin es aspersors, que mos reguin tots es codonys, que no sé si s'han de regar, perquè jo som més de la mar.


Trets propis del balear (i algun específic del mallorquí)que es perceben en la cançó:
- desinència zero de la 1a pers. dels present d'indicatiu dels verb de la 1a i 3a conjugació: torn, necessit
- article salat: sa corba, s'anestèsia
- variant mos 'nos, ens': mos acabàvem
- forma verbal som 'sóc'
- assimilació consonàntica: mos sexuàvem pronunciat mot setsuàvem
- (espec) manté la o en determinades circumstàncies: fonoteca

trets propis del balear que no es noten en aquesta cançó:
- /v/ labiodental vides
- vocal neutra tònica: desaparèixer
- la vocal a a final de mots proparoxítons, quan és precedida de i, es redueix a grau zero. (aquest fenomen no afecta el menorquí i algun altre poble com Felanitx)